Top

ALGEMENE VOORWAARDEN


 

Op alle overeenkomsten gesloten op www.bandpatches.nl zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing:

 

Nieuwegein –  laatste wijziging: november 2017

 

Artikel 1 – Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon die de overeenkomst aangaat met de ondernemer;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de gestelde termijn af te zien van de overeenkomst
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 

bandpatches.nl is een handelsnaam van Rockadelic
Bazuinlaan 5, 3438CP Nieuwegein
E-mailadres: info@bandpatches.nl
 
Kamer van Koophandel: 55565832
BTW: NL170972835B01
Fax: 084-0038781

 


Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van bandpatches.nl en op elke totstandgekomen overeenkomst tussen bandpatches.nl en klant.
 2. De klant kan deze algemene voorwaarden, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, inzien, kopiëren naar een duurzame gegevensdrager en uitprinten via de website van bandpatches.nl.

 

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden bandpatches.nl niet.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. bandpatches.nl is gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De klant heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te onbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan bandpatches.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingssrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en verpakking aan bandpatches.nl retourneren, conform de door bandpatches.nl verstrekte instructies.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Het door de klant betaalde bedrag bij aankoop, zal bandpatches.nl zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending, terugbetalen.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1.  bandpatches.nl sluit het herroepingsrecht van de klant uit indien:

a)    aangehechte kaartjes verwijderd zijn, tenzij deze kaartjes het passen danwel uitproberen van het artikel belemmeren;

b)    het artikel na levering beschadigd is geraakt.

 

 

Artikel 9 – De prijs

 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 10 – Levering

 1. bandpatches.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan bandpatches.nl kenbaar heeft gemaakt.
 3. bandpatches.nl is niet verantwoordelijk voor vermissing van producten indien het door de klant opgegeven adres onjuistheden bevat.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1.     bandpatches.nl is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van de website of de door haar geleverde producten.
 2.     alle levertijden vermeld op de website binden bandpatches.nl niet, maar zijn slechts bedoeld ter indicatie.

 

Artikel 12 – Betaling

 1. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan bandpatches.nl te melden.
 2. Na het plaatsen van de bestelling en waarbij niet is gekozen voor achteraf betalen, heeft de klant 4 werkdagen (waarbij de dag van bestellen dag 1 is of als er niet op een werkdag besteld is, de eerstvolgende werkdag de eerste dag is) om het bedrag via een door bandpatches.nl aangeboden betaalmethode te betalen. Tijdens deze periode van 4 werkdagen houdt bandpatches.nl de bestelde artikelen in reservering voor de klant. Als na deze periode niet is betaald, vervalt de bestelling en de reservering.

 

Artikel 13 – Algemene Voorwaarden bij gebruik Achteraf Betalen


a. Voorwaarden gebruik achteraf betaalservice voor Klant:

 • U bent als consument woonachtig in Nederland en heeft als klant van bandpatches.nl producten en/of diensten afgenomen met een factuur- en leveringsadres (geen postbus) in Nederland
 • U bent 18 jaar of ouder
 • Om de financiële risico’s van deze betaaloptie te beperken, wordt uw bestelling getoetst bij Focum Commerce B.V. Op grond van deze toetsting wordt bepaald of bandpatches.nl uw aanvraag voor achteraf betaling accepteert. Indien dit niet het geval is, zal u worden gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;
 • U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct en volledig zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen bij Focum Commerce, zodat wij u direct kunnen laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd;
 • U bent verplicht bandpatches.nl op de hoogte te stellen van iedere adres en / of e-mail wijziging. Zolang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres en / of e-mail wijziging blijft u gehouden openstaande saldo te voldoen. Adres en / of e-mailwijzigingen kunnen via de website van bandpatches.nl per e-mail of schriftelijk aan de klantenservice van bandpatches.nl worden doorgegeven.
 • U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering / bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen), niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement, een surseance van betaling of onder curatele stelling.

 

b. Wijze van betaling door Klant:

 • Bandpatches.nl heeft de facturatie en inning van uw betaling uitbesteed aan Focum Commerce B.V. Indien uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u in opdracht van bandpatches.nl een digitale factuur met betaalkoppeling Focum Commerce B.V.
 • Op deze factuur staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en / of diensten) de factuur dient te betalen. Betaal altijd op tijd volgens de instructies die op de factuur staan. Daarmee voorkomt u extra kosten die aan u in rekening worden gebracht  bij overschrijding van de betalingstermijn.
 • U erkent dat Focum Commerce B.V. de digitale facturatie en inning verzorgt ten behoeve van bandpatches.nl en dat Focum Commerce B.V. in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en / of zal weergeven en handelingen verricht danwel zal verrichten namens bandpatches.nl, hetgeen ook als zodanig door u als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en / of handeling van danwel namens bandpatches.nl wordt erkend.
 • Voor het ontvangen van de digitale factuur met betaalkoppeling via e-mail is het belangrijk dat u een correct e-mailadres opgeeft. Indien u een niet correct e-mailadres opgeeft, ontvangt u geen digitale factuur met betaalkoppeling. U dient uw opgegeven e-mailadres dan ook op juistheid te controleren, alsmede de ontvangst van de digitale factuur met betaalkoppeling van Focum Commerce B.V.

 

c. Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn Klant

 • Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening door Focum Commerce B.V. ontvangen te zijn.
 • Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag aan Focum Commerce B.V. heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft bandpatches.nl het recht door Focum Commerce B.V. een vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) in rekening te laten brengen. Deze incassokosten kunnen oplopen tot de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten). Na het in rekening brengen van incassokosten dient u het gehele factuurbedrag alsmede de incassokosten direct te betalen om verdere (buiten)gerechtelijke incassokosten te voorkomen.
 • Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van incassokosten bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde e-mailadres. U ontvangt hiervoor een e-mail met betalingsherinnering en betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte incassokosten.
 • Indien u ondanks sommatie en / of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte incassokosten) betaalt, dan draagt bandpatches.nl één en ander overeenkomstig deze algemene voorwaarden, vijfendertig (35) dagen na datum factuur, de gehele vordering jegens u (hoofdsom alsmede incassokosten en anderszins) over aan Focum Commerce B.V.
 • Indien een vordering wordt overgedragen aan Focum Commerce B.V. bent u naast het betalen van de gehele vordering tevens gehouden de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten) alsmede (eventuele) gerechtelijke incassokosten te voldoen en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens wettelijke rente verschuldigd. Na overdracht zal Focum Commerce B.V. contact met u opnemen hoe u kunt betalen en bent en blijft u gehouden het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen.
 • Na overdracht van de vordering bent u verplicht Focum Commerce B.V. (danwel door het haar ingeschakelde incassobureau) op de hoogte te stellen van iedere adres en / of e-mailwijziging gedurende de periode dat u verplicht bent tot betaling van het verschuldigde bedrag. Zolang zij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst door ons bekende adres en blijft u gehouden om het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen. Het doorgeven van adres en / of e-mailwijzigingen aan Focum Commerce B.V. kan schriftelijk. De adresgegevens kunt u vinden op de websitewww.achterafbetalen.nl
 • Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehee bedrag (factuurbedrag alsmede incassokosten) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door Focum Commerce B.V. van iedere volgende aanvraag van u voor achteraf betalen.

 

d. Privacy Statement van Focum Commerce B.V.


Door te kiezen voor de optie achter betalen worden de door u ingevulde gegevens en betaalervaring(en) met u opgenomen in de database van Focum Commerce B.V. Focum Commerce B.V. kan deze gegevens – al dan niet in statistische vorm – (laten) gebruiken voor het administreren, beheren en (laten) incasseren van vorderingen, kredietwaardigheidstoetsingen, acceptatietoetsingen, voorkomen en beperken van fraude, beperking van financiële risico’s van met Focum Commerce B.V. in een groep verbonden vennootschappen alsmede opdrachtgevers, relatiebeheer, analyses voor opdrachtgever, strategische afwegingen vanuit management perspectief alsmede ontwikkeling van diensten en producten danwel op enig andere wijze zoals vermeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij bandpatches.nl, nadat de klant de gebreken of fouten heeft geconstateerd.
 2. Bij bandpatches.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door bandpatches.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen bandpatches.nl en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16 Nederlandse tekst prevaleert

 1.     De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.